خاطره جالب سرهنگ علیفر از مرحوم بهرام شفیع

خاطره جالب سرهنگ علیفر از گزارشگری با مرحوم بهرام شفیع

0 دیدگاه