علیفر:قبل از من خیابانی بود,بعد از من عادل آمد

صحبتهای سرهنگ علیفر درباره نحوه همکاری با جواد خیابانی و عادل فردوسی پور

0 دیدگاه