20 پرتاب سه امتیازی فوق العاده از گلدن استیت در بازی پنجم

20 پرتاب سه امتیازی فوق العاده از گلدن استیت در بازی پنجم در مقابل تورنتو رپترز در بازیهای فینال

0 دیدگاه

;