توضیحات محسن خلیلی درباره خط خوردن عالیشاه

1 دیدگاه

  • Sharif Firoozi
  • 17 فروردین 1398

عالیشاه پسر گلیه فقط این و یادش باشه همه فقط یه سربازن تو تیم نه بیشتر