کسب مدال نقره گنج زاده برابر حریف آلمانی 84+ قهرمانی جهان

0 دیدگاه