حواشی فینال هندبال المیپک ریو 2016

1 دیدگاه

  • سیرل ماکاناکی
  • 2 شهریور 1395

هادی عامل با گزارشهای تکراری مدام رو مخ بینندگان بود