هنرنمایی های دروازه بانها خارج از محوطه جریمه

وقتی دروازه بانها از محوطه جریمه خسته می شوند و به بیرون از این محوطه می روند تا با پا به توپ شدن هنرهای دیگر خود را به رخ همه بکشند.

0 دیدگاه