برانکو؛ رفتن عالیشاه و نوروالهی منطقی نبود!

0 نظر