برانکو از خریدهای مبهم و ناموفق پرسپولیس می گوید!

1 نظر

برانکو ایوانکوویچ یک دروغگو است