فریادشیران: افرادی از داخل فدراسیون به فوتبال ضربه میزنند

حواشی - 29 مرداد 1401 ساعت 01:30 - 2.1K بازدید

فریادشیران: افرادی از داخل فدراسیون ، به فوتبال ما ضربه میزنند و اطلاعاتی را در اختیار فیفا قرارمیدهند 

دیدگاه ها