چرا اخراج سون به دلیل خطا روی گومز درست نبود؟

0 دیدگاه