مستندسازی بلژیکی ها از تمرینات تیم ملی

تعدادی از عوامل تلویزیون کشور بلژیک که برای تهیه مستند بر سر تمرینات تیم ملی حاضر شدند

0 دیدگاه