زیباترین فن روز اول رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان

زیباترین فن روز اول رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان 
گاژیمراد رشیدوف با درخت کن حریف ژاپنی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید

0 دیدگاه