فغانی : هنوز اتفاقات بازی پرسپولیس و ذوب آهن را فراموش نکرده

خاطره فغانی از اولین فحاشی علیه او 

0 دیدگاه