ضربه کاشته زیبای براردی در برابر آاس رم

گل تماشایی دومنیک براردی در برابر آاس رم از روی ضربه کاشته

0 دیدگاه