چرا استقلال و پرسپولیس از تبلیغات محیطی درآمدی نداشتند؟

درودگر سال گذشته چند برابر به باشگاه ها پول دادیم 
صحبت های صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فوتبال ایران پیرامون درآمد محیطی بازی های

0 دیدگاه