شیعی:پیکان تغییرات عجیبی کرده اما من راضی ام

شیعی:پیکان تغییرات عجیبی کرده اما من راضی ام به کسب نتیجه با پیکان امیدواریم چون مربی ما سابقه قهرمانی دارد

0 دیدگاه