نیما نکیسا: قصدم تربیت استعداد است، نه کشف استعداد

صحبتهای نیمانکیسا پس از انتصاب به ریاست هیئت فوتبال استان تهران

0 دیدگاه