شکست فروزنده در نیمه نهایی وزن 82

فروزنده در نیمه نهایی وزن 82 کیلو کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان مقابل حرف خود 16 بر 7 شکست خورد 

0 دیدگاه