شکست نخودی مقابل حریف روس (74 کیلو)

در شانس مجدد وزن 74 کیلو گرم محمد نخودی مقابل حرف روسی خود 6 بر 3 شکست خورد 

0 دیدگاه