صحبت های محسن خلیلی در حاشیه تمرین پرسپولیس

صحبت های محسن خلیلی در حاشیه تمرین پرسپولیس: محرومیت ما از روز اول تعلیقی بود و خیال هواداران راحت باشد

0 دیدگاه

;