گل اول الجزایر به سنگال توسط بغداد بونجاح

4 دیدگاه

حرکتش خوب بود و ضربش به سلیف سانه مدافع سنگال نمیخورد هم به نظر تو چارچوب بود

درسته ضربش به سانه برخورد کرد ولی بونجاح چشم بسته دروازه رو پیدا میکنه

  • رضا اتحادی
  • 29 تير 1398

از ژست دروازه بان خوشم اومد، نظاره گر خوبی بود

  • Amin LM10
  • 29 تير 1398

من گفتم الجزایر قهرمانه

;