نابود شدن‌دروازه‌بان گینه روی حرکت‌ محمد صلاح

حرکت استثنایی محمد صلاح در دیدار دوستانه برابر گینه که روی گل دوم باعث درماندگی جالب دروازه بان گینه شد

0 دیدگاه

;