خلاصه بازی ایران 3 - افغانستان 2 (فوتسال‌زیر20سال‌آسیا)

2 دیدگاه

۱۰۰ درصد افغانستان بازی تو دستش بود و شایسته برد بود و با بدشانسی باخت

افغانستان صد درصد حقش برد بود و با بد شانسی باخت