نجات های فوق العاده از روی خط دروازه توسط مدافعان

نگاهی بر نجات یک دروازه از گل توسط مدافعان با غیرتی که تا آخرین نفس از دروازه ی تیم خود دفاع می کنند. گلهای تقریبا تمام شده ای که با سماجت و غیر مدافعان تیم دفع می شود و شاید عاملی برای موفقیت تیم برای ادامه بازی به حساب بیاید.

0 دیدگاه