کسب مدال نقره مجموع توسط ایوب موسوی در وزنه برداری آسیا

کسب مدال نقره مجموع توسط ایوب موسوی در وزن 96 کیلوگرم وزنه برداری آسیا

0 دیدگاه

;