مهارتهای تماشایی ایسکو در رئال مادرید

گزیده ای از دریبل ها.پاس گلها و گلهای ایسکو که زیدان را دوباره وادار به این کرده او را در ترکیب اصلی رئال قراربدهد

0 دیدگاه

;