گل سردار آزمون به ویتنام با گزارش عربی

3 دیدگاه

  • مهرداد موسی پور
  • 22 دی 1397

ستار ! آزمون....

یا اخی اشتباه نمیکنی؟ این سردار آزمونه ، اون ستار که شما میگی اون خواننده اس

  • امیرحسین ش
  • 25 دی 1397

مقایسه کنید با گزارش‌های سراسر کینه و نفرت گزارشگرای ایرانی برای تیم‌های عربی تا معنی نژادپرستی و سیاسی‌زده بودن رو درک کنید

;