راهیابی مردانی به نیمه نهایی با شکست حریف کروات

سجاد مردانی 8 - وردان گولس (کرواسی) 4 -(+80 کیلوگرم) -مرحله یک چهارم -مسابقات جایزه بزرگ  2018 انگلیس

0 دیدگاه

;