خطر حذف یووه؛ الگری در ومبلی نگران تر از پوچتینو است

"خونسردی و آرامش راه حل رهایی از مخمصه تورین بود"

0 دیدگاه