آموزش دریبل های دیدنی به سبک رونالدو و دیپای

1 دیدگاه

یکی امار دریبل های رونالدو رو به من بده ! کی قراره فهمیده بشه که انجام حرکات نمایشی با دریبل تفاوت داره ؟! کی ؟!