# شریفی

گل دوم شریفی؛ سپاهان-سایپا
پخش ویدیو 01:07
ایران - 25 اردیبهشت 1394 - 4244 بازدید

گل دوم شریفی؛ سپاهان-سایپا

گل اول شریفی؛ سپاهان-سایپا
پخش ویدیو 01:11
ایران - 25 اردیبهشت 1394 - 3992 بازدید

گل اول شریفی؛ سپاهان-سایپا