# مهدی شریفی

گل دوم شریفی؛ سپاهان-سایپا
پخش ویدیو 01:07
ایران - 25 اردیبهشت 1394 - 4247 بازدید

گل دوم شریفی؛ سپاهان-سایپا

گل اول شریفی؛ سپاهان-سایپا
پخش ویدیو 01:11
ایران - 25 اردیبهشت 1394 - 4004 بازدید

گل اول شریفی؛ سپاهان-سایپا