گل دوم عربستان به مصر (سالم الدوساری)

1 نظر

عربستان همواره شروع بدی در هرتورنومنت داره-اگر روسیه در اخرین بازی به عربستان میخوردحتی مساوی هم محتمل بود.روسیه با شانس رفت و مصرتیم بسیارضعیفی نشون داد.عربستان وژاپن و استرالیا در کل نمایندگان شایسته ای بودند .اگرم ماامشب نتیجه خوبی بگیریم کارنامه خوبی برای اسیایی رقم میخوره-ژاپن و استرالیا شانس صعودند.