صحبت های رئیس کمیته انضباطی فوتبال در مورد حکم علی دایی

1 نظر

اولین بازی نفت با استقلاله و هرکاری میکنن تا نفت رو به حاشیه ببرن و استقلال با امتیاز بیاد بیرون