حضور رویانیان و طاهری در مراسم ختم مرحوم سیدعلیخانی

1 نظر

ای کاش بعضی ها در هزینه ها وقراردادهای میلیاردی پاسخ گو بودند